Nieuws van de Overheid

Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten

Nieuwsberichten op Rijksoverheid.nl

Voor gemeenten die hun Beeld van de Uitvoering over 2017 nog niet hebben ingediend, wordt in herinnering geroepen dat het formulier voor 1 maart 2018 door het ministerie moet zijn ontvangen in de hiervoor bestemde postbus.
De asielinstroom van week 7, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers, bedroeg ongeveer 500.
In verband met de uitvaart van de heer R.F.M. Lubbers heeft minister-president Rutte een vlaginstructie vastgesteld. Hij heeft alle instituties van de Rijksoverheid en mede-overheden verzocht op dinsdag 20 februari vanaf hoofdgebouwen de Nederlandse vlag halfstok te voeren.
Het Ministerie van Financiën heeft de internetconsultatie geopend over de voorgenomen wijziging van het formaat accijnszegel voor tabaksproducten met ingang van 1 januari 2019.
‘Helden in artikel 1 Grondwet’. Dat is het thema van de eigen boot van de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) tijdens de Pride Amsterdam. De ministeries zijn ingeloot voor de botenparade op 4 augustus. Het thema van de eigen boot benadrukt de aanvulling van artikel 1 van de Grondwet tegen discriminatie op grond van seksuele gerichtheid, zoals ook in het regeerakkoord staat.
Het aantal kinderen dat niet ingeschreven staat op een school is gedaald van 5000 leerlingen in 2016 naar 4500 leerlingen in 2017. Dat betekent dat meer kinderen een plek krijgen op school. Het aantal kinderen dat langer dan vier weken niet naar school gaat (maar wel is ingeschreven) daalt van 4300 naar 4100 leerlingen. Daarnaast spijbelen er minder kinderen. Desondanks is minister Slob nog niet tevreden. Dat blijkt uit de laatste cijfers schoolverzuim en vrijstellingen die minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Om lokaal maatwerk te kunnen leveren, is het belangrijk dat gemeenten ruimte hebben om te experimenteren. Het wetsvoorstel Experimentenwet gemeenten voegt echter niets toe aan wat nu al mogelijk is voor gemeenten, maar zal wel leiden tot ongewenste juridisering, beperking van de ruimte voor maatwerk en het naast elkaar bestaan van verschillende experimentenregelingen. Dat stelt de Raad van State en daarom heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het wetsvoorstel niet in te dienen bij de Tweede Kamer.
Om de leefbaarheid te verbeteren en de welvaart te verbreden wil het kabinet nauw samenwerken met de regio’s. In het regeerakkoord wordt een zestal projecten genoemd waar het kabinet voorrang aan wil geven. Voor drie daarvan, het ruimtevaartcentrum ESTEC, het opruimen van  nucleair afval en voor de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is samen €187 miljoen van de beschikbare €950 miljoen gereserveerd. De invulling van de plannen met de investeringen voor de overige drie in het regeerakkoord genoemde projecten (Rotterdam-zuid, Zeeland en Eindhoven) worden de komende weken met de betreffende regio’s besproken. Dit meldt minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren vandaag aan de Tweede Kamer.  
De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar de afgifte van 4462 rulings met een internationaal karakter. Dit onderzoek wijst uit dat de interne procedures niet in alle gevallen foutloos zijn gevolgd. Van de 3101 rulings die het APA/ATR-team heeft afgegeven, kon in 6 gevallen niet worden vastgesteld dat de procedures juist waren gevolgd. Voor de 1361 overige rulings zijn bij 72 rulings procedurele fouten vastgesteld. Bij dit onderzoek was ook de Auditdient Rijk betrokken.
Vervoerder Transvision mag ook de komende vier jaar het vervoer buiten de regio uitvoeren voor mensen met een mobiliteitsbeperking, zoals ouderen en gehandicapten. Dit zogenoemde Valysvervoer is een publieke dienst waar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks ongeveer 60 miljoen euro aan bijdraagt. Valys heeft ruim 400.000 gebruikers.

Minister Plasterk bezoekt Bonaire en Curaçao

Minister Plasterk bezoekt maandag 17 november tot en met woensdag 19 november Bonaire en Curaçao. Het werkbezoek staat in het teken van kinderrechten en samenwerking binnen het Koninkrijk.

Op Bonaire spreekt de minister met, de Gezaghebber Rijna, het bestuurscollege en de eilandsraad. Onderdeel van het programma op Bonaire is ook een rondetafelgesprek over de economische toekomstvisie. In het kader van de kinderrechten brengt de minister een bezoek aan het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Op Curaçao voert minister Plasterk gesprekken met de Gouverneur en de regering van Curaçao. Daarbij zal er ook aandacht zijn voor de samenwerking op het gebied van rechtshandhaving en veiligheid. Met het bedrijfsleven op Curaçao wordt gekeken naar mogelijkheden tot economische samenwerking binnen het Koninkrijk. Kinderrechten komen aan de orde bij ontmoeting met minister van Justitie Navarro bij de honkbalclub Santa Maria Pirates.

Bron: Rijksoverheid.nl

Rutte: ‘Vertrouwen in verder herstel Nederlandse economie’

De nieuwste CBS-cijfers over de Nederlandse economie bieden vertrouwen in het verdere herstel van de Nederlandse economie.  Zo reageerde minister-president Rutte na afloop van de ministerraad op een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat vandaag is verschenen over de ontwikkeling van de Nederlandse economie in het derde kwartaal van 2014.

Broos herstel

Rutte sprak van een broos herstel. ‘Er zijn sectoren die het nog steeds moeilijk hebben, zoals de bouw, al zien we wel dat daar het aantal bouwvergunningen aan het toenemen is. Er zijn ook nog steeds veel mensen op zoek naar een baan. Dit alles betekent dat we met elkaar moeten zorgen dat we koersvast zijn. De inzet blijft onverminderd gericht op het solide en meer duurzaam maken van het herstel.’

Het CBS berekende dat de Nederlandse economie in het 3e kwartaal 1,1% is gegroeid in vergelijking met een jaar geleden. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal bedroeg de groei 0,2%. Verder is het aantal werklozen met 37.000 personen afgenomen ten opzichte van het tweede kwartaal. Ook het aantal banen en vacatures is gegroeid.

Rutte refereerde ook aan een aantal hervormingen die zijn doorgevoerd. ‘We zien daar de de eerste resultaten: de huizenmarkt trekt al een tijdje aan, de werkloosheid daalt nog onvoldoende, maar hij daalt nu echt, het overheidstekort loopt terug en we zien de economie inderdaad voorzichtig groeien.’

Abstracte cijfers

De minister-president zei te begrijpen dat voor veel mensen de signalen van herstel nog abstracte cijfers zijn. ‘Mensen moeten ook zelf merken dat die werkloosheid ook nog veel meer gaat dalen en niet alleen met de ongeveer 60.000 die we dit jaar gezien hebben. Tegelijkertijd moeten we eraan werken de koopkracht overeind te houden en we moeten ervoor zorgen dat bijvoorbeeld onze gezondheidszorg van hoog niveau blijft.’

Bron: Rijksoverheid.nl;